Miljoenen euro's schade door extreme hagel en storm

maandag 27 juni 2016
aangepast: vrijdag 8 juli 2016

De schade van het noodweer van afgelopen week loopt in de honderden miljoenen. Ook veel pluimveehouders hebben schade.

Extreme hagel, zo groot als een ei, in combinatie met een zware storm, heeft in de nacht van 23 op 24 juni een spoor van vernieling aangericht in grote delen van het Limburgse, Brabantse en Gelderse platteland. Er zijn veel gewassen verloren gegaan, maar er is ook enorme schade aan stallen, kassen en loodsen.

Pluimveehouder 1 miljoen euro schade
In het gebied rondom het Brabantse Someren is zeker 460 miljoen euro schade. Veel schade aan gewassen, tuinbouwbedrijven en stallen. Vermeerderaars Twan en Jeroen Engelen uit Someren hebben zeker 1 miljoen euro directe schade. Twan: „We lagen net in de vuurzone. Alle daken van de drie bedrijven, de zonnepanelen, deuren en ramen zijn door de hagel fors beschadigd. Ook de woonhuizen en auto’s zijn beschadigd.” Een van de drie bedrijven staat op dit moment leeg; er moet nu flink gewerkt worden zodat de kippen volgende week opgezet kunnen worden.

Engelen heeft sinds 7 juni een verzekering voor hagelschade. „We hadden geïnvesteerd in zonnepanelen en dat was de reden om de verzekeringen weer eens te bekijken. Die zonnepanelen, die nu verwoest zijn, hebben ons gered.”

Verzekering
Boeren en tuinders doen in eerste instantie een beroep op hun verzekeringsmaatschappij. Een deel van de schade zal buiten de reguliere verzekering vallen.  Volgens LTO mogen boeren, tuinders en andere bewoners van het buitengebied daar niet eenzijdig de dupe van worden. Er is hier geen sprake meer van een normaal bedrijfsrisico, daarvoor waren de weersomstandigheden te uitzonderlijk.
Een groot aantal pluimveehouders heeft geen verzekering voor hagelschade. De hagelschade is nu zo extreem. „Normaal komt die van boven, maar zelfs deuren en ramen zijn kapot of beschadigd,” zegt Twan Engelen.

Crisisoverleg
Maandag 27 juni is er crisisoverleg tussen ZLTO, LLTB, verzekeraars en het ministerie van Economische zaken.  Woensdag 29 juni bezoekt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken Limburgse boeren die gedupeerd zijn door het zeer natte voorjaar.

LLTB en ZLTO vinden dat er hulp moet komen voor de getroffen landbouwers en verwacht op korte termijn actie van het kabinet. Met lokale overheden overleggen ze over snelle acties m.b.t. vergunningen voor asbest verwijdering zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.

Tekst: Monique van Loon

Beeld: Twan Engelen / Monique van Loon

Deel deze pagina

Lees ook


Gerelateerd op dossier ondernemen

Reacties

 • eric horssius

  eric horssius, 08-07-'16 0:39

  Hagelschade als uitsluiting??
  Mr. E.M. Horssius, Gediplomeerde Gerechtelijk Deskundige

  Hagel is niet de veroorzaker van de schade, maar slechts een gevolg van de Super Cel, en zo’n Super Cel staat niet als uitsluiting in polisvoorwaarden vermeldt.

  Verschillende organisaties en lokale besturen willen dat Noord- en Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant als rampgebied worden aangemerkt. Op die manier wordt het makkelijker voor gedupeerden om schade vergoed te krijgen. Maar hoe zit het met de kansen om dit schade evenement (gedeeltelijk) te verhalen op de bestaande verzekeringen?

  Als beschadiging (het evenement) dient hier mijns inziens te worden verstaan de (gedwongen) ruiming van de gewassen, derhalve het volledig verloren gaan, van de gewassen. Naar mijn mening geldt “de hagel” in deze zaak dus niet als het evenement zelf maar als een eventuele oorzaak van het evenement.
  Het probleem van samenwerkende oorzaken treedt hier op pregnante wijze naar voren. Beide omstandigheden, “de hagel” en “de Supel Cel”, gelden als noodzakelijke voorwaarden voor het zich voordoen van het evenement. Wanneer één van de omstandigheden wegvalt doet het evenement zich niet voor. Beide omstandigheden gelden hier derhalve als condicio sine qua non. De vraag is vervolgens of de leer van de adequate veroorzaking dan uitkomst biedt. Is de beschadiging het redelijkerwijze te verwachten gevolg van “de hagel” dan wel van “de Supel Cel” ? Toepassing van deze test op elke afzonderlijke schadeoorzaak, derhalve geïsoleerd van de andere schadeoorzaak, kan maar behoeft mijns inziens geen genoegzaam antwoord te geven. Wanneer hagel valt met als gevolg geringe schade aan de verzekerde belangen, is het in het algemeen niet waarschijnlijk (valt redelijkerwijze niet te verwachten) dat bijvoorbeeld tot sloop van kassen of ruiming van de gewassen moet worden overgegaan. De beschadiging staat dus in een (te?) ver verwijderd verband met de hagel. Of sloop of ruiming het redelijkerwijze te verwachten gevolg is van “de Supel Cel” is mijns inziens evenwel ook zeer twijfelachtig. Veel zal afhangen van de aard van “de Supel Cel”.
  Wanneer het betreffende pand of gewas reeds lange tijd met hagel (gewoon is te) is blijven staan en beschadiging of noodzaak tot sloop of ruiming voorafgaande aan de normale hagel niet waarschijnlijk was, is het mijns inziens moeilijk vol te houden dat de ruiming van juni/juli 2016 als gevolg van “de Supel Cel” redelijkerwijze was te verwachten. Wanneer de opstallen of gewassen reeds op het punt van mislukken stonden is ruiming daarentegen wel te verwachten. Het lijkt niet onaannemelijk dat van de eerste situatie sprake is. Noch van de hagelslag, noch van “de Supel Cel” was derhalve in abstracto het evenement redelijkerwijze te verwachten.
  De adequatieleer biedt dan ook i.c. geen antwoord op de vraag welke omstandigheid als rechtens relevante oorzaak heeft te gelden. Teneinde een keuze te kunnen maken moeten dan ook andere factoren in aanmerking worden genomen. In tegenstelling tot de test volgend uit de adequatieleer kan daarbij de specifieke situatie in ogenschouw worden genomen.
  Hieronder volgt een aantal omstandigheden:
  – Uitleg van de verzekeringsvoorwaarden: is de Super Cel expliciet uitgesloten.
  – Het is al dan niet gebruikelijk om te verzekeren tegen hagel en Super Cel’s.
  – De staat van verzekeringsindustrie is zo dat Hagelschadeverzekeringen tegen aanvaardbare tarieven valt te verzekeren?
  – Een eventuele inspectie van de zijde van verzekeraars bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, dan wel het door verzekeraars op enig tijdstip op de hoogte geraken van de gevaren van “de Supel Cel” op de gewassen.
  – De oorzaak van “de Supel Cel”.
  – De waarschijnlijkheid dat de gewassen ook zonder “de hagel” dienden te worden geruimd.
  – Het al dan niet veroorzaken of het doen toenemen door de verzekerde van beschadiging aan de gewassen.
  – Etc.
  Met het afwegen van alle relevante omstandigheden wordt het gemakkelijker vast te stellen welke van de twee mogelijke schadeoorzaken moet worden aangemerkt als de rechtens relevante, de heersende, de dominante oorzaak. Voor beide omstandigheden zijn argumenten aan te voeren. Wanneer inderdaad zou komen vast te staan dat schade in juni/juli door hagel een gebruikelijke situatie is, lijkt niet “de Supel Cel” maar “de hagel” de meest storende factor. Anderzijds zou “de hagel” als min of meer toevallige omstandigheid kunnen worden aangemerkt aangezien gerekend vanaf het moment van het zich voordoen van “de Supel Cel” ook andere omstandigheden, zouden kunnen bewerkstelligen dat het verzekerde belang moet worden geruimd. Ik ben geneigd het eerste argument de doorslag te laten geven nu het tweede argument uitgaat van een hypothetische omstandigheid.

Laat een bericht achter

Pluimveeweb nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende en commercieel ingegeven reacties te verwijderen.


Vakblad

Ontvang zes keer per jaar het vakblad Pluimveeweb, voor diepgaande informatie.

Gratis voor pluimveehouders!

Aanvragen

Nieuwsbrief

Ontvang op dinsdag, donderdag en zaterdag het belangrijkste pluimveehouderijnieuws in uw e-mail.


Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

 • Logo van AgruniekRijnvallei
 • Logo van Coppens Diervoeding
 • Logo van Cobb Europe
 • Logo van Global Feed Mill
 • Logo van Big Dutchman
 • Logo van Vencomatic
 • Logo van Avivet
 • Logo van Kip van Oranje
 • Logo van Poultry Vets

Highlights vleeskuikens & leghennen